Select Page

Štipendije

Zoisove štipendije

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe, dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.

Zoisove štipendije podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, pridobijo pa jo lahko dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih.

 

Povezave

Zakon o štipendiranju

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema kadrovsko štipendijo (razen, če ta tega ne dovoljuje), štipendijo za deficitarne poklice in štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Zoisova štipendija trenutno ni združljiva z državno štipendijo ali s štipendijo Ad futura.

 

Kadrovske štipendije

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov.

Obveznosti kadrovskega štipendista

Praviloma večina kadrovskih štipendij vključuje poleg uspešnega nadaljevanja oziroma zaključka izobraževanja tudi obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju. Ta obveznost je praviloma tudi časovno opredeljena, največkrat se mora kadrovski štipendist pri štipenditorju zaposliti za najmanj za toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo. Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno.

Podrobneje pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi ponudbe kadrovske štipendije, pravice in obveznosti iz kadrovskega štipendiranja pa se dokončno uredijo s pogodbo o štipendiranju.

Aktualne ponudbe kadrovskih štipendij za ekonomske tehnike in prodajalce:

HERMI d.o.o. – HERMI ŠTIPENDISTI

PETROL – petrol štipendisti

TUŠ – TUŠ ŠTIPENDISTI

SPAR – SPAR ŠTIPENDISTI

MERCATOR – mercator štipendisti

 

Aktualne ponudbe kadrovskih štipendij za metalurške tehnike:

TALUM – TALUM ŠTIPENDISTI

GKN AUTOMOTIVE – Kadrovske štipendije_GKN Driveline Slovenija

 

 Državne štipendije

Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje. Hkrati je njen namen v odgovornosti upravičencev za izobraževanje, skrajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževalnim procesom.

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki so državljani Republike Slovenije, izpolnjujejo druge splošne pogoje za pridobitev štipendije in izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. Za pridobitev državne štipendije vaš oziroma dohodek vašega gospodinjstva od 1. marca 2023 dalje ne sme presegati 1.218,08 evra na osebo. 

V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo njihovi starši. Za štipendijo lahko zaprosi tudi mladoletnik sam, vendar morajo vlogo podpisati tudi zakoniti zastopniki. Štipendije se podeljujejo za študij na 1. in 2. bolonjski stopnji. Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko pridobi državljan Republike Slovenije pod splošnimi pogoji iz zakona (ZŠtip-1), če se izobražuje po javno veljavnem izobraževalnem programu.

Hkrati z državno štipendijo je možno prejemati tudi drugo štipendijo, in sicer:

  • kadrovsko štipendijo,
  • štipendijo za deficitarne poklice,
  • štipendijo Ad futura za študijske obiske v tujini in
  • štipendijo Ad futura za tekmovanja v tujini.

Državne štipendije NISO združljive s Zoisovo štipendijo oziroma s štipendijo za izobraževanje Ad futura.

Podrobne informacije glede pogojev za pridobitev, višine državne štipendije in dodatkov ter trajanja štipendiranja so na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Obrazci:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/stipendije/drzavna-stipendija.html – vloga za uveljavljanje državne štipendije

vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (enotna vloga)

Vlogo oddate centru za socialno delo.

 

 Štipendije drugih ustanov

Za informacije glede štipendij drugih ustanov se obrnite na spletno stran Javne agencije RS za razvoj kadrov  in štipendiranje.

 

Dostopnost