Select Page

Trgovec

Predstavitev programa

Program uvrščamo med osnovne programe srednjega poklicnega izobraževanja.

Namenjen je vsem tistim, ki jih veseli trgovski poklic, delo z ljudmi pa jim ne predstavlja posebnih težav in so komunikativni. Izobraževali program omogoča kar najhitrejšo pot do lastnega poklica in zaposlitve.

Izobraževanje traja tri leta in je usmerjeno k cilju, da dijaki pridobijo vsa strokovnoteoretična in praktična znanja, ki jih potrebujejo za uspešno opravljanje poklica prodajalec. Vsebina programa je zastavljena tako, da se dijaki v nižjih letnikih izobraževanja najprej seznanijo s teoretičnim poznavanjem strokovnega področja, to znanje pa v višjih letnikih nadgradijo s praktičnimi izkušnjami pri opravljanju delovne prakse, ki traja šest mesecev in jo izvedemo pri lokalnih trgovskih organizacijah. Program se zaključi s strokovnim izpitom, dijaki pa pridobijo četrto stopnjo izobrazbe oz. strokovni naziv trgovec – prodajalec.

 

Pri izvajanju programa izvajalci težimo k uporabi sodobnih metod poučevanja, velik poudarek pa je na usvajanju poznavanja učinkovitih tehnik prodaje in zadovoljevanja potreb kupcev – tudi v šolski učni prodajalni Štacuna super E. Eden izmed glavnih vzgojno-izobraževalnih ciljev programa je pridobitev podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev.

 Dijaki, ki so uspešno zaključili program trgovec, se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje v programu ekonomski tehnik − PTI, ki se prav tako izvaja na naši šoli in traja še dodatni dve leti. Tako si pridobijo strokovni naziv ekonomski tehnik. Program je primeren ne glede na spol in omogoča zaposlitev v trgovinskih podjetjih kakor tudi nadaljevanje šolanja po programu ekonomski tehnik, ki traja dve leti.

 Z uspešno zaključenim izobraževalnem programom trgovec boste usposobljeni za:

 • uspešno izvajanje nalog trgovinskega poslovanja in urejanja tržnega prostora,
 • spremljanje konkurence in njene ponudbe,
 • oblikovanje prodajne cene glede na tržne pogoje,
 • pošteno in etično delo s kupci,
 • učinkovito in kulturno komuniciranje s kupci v slovenskem in tujem jeziku,
 • svetovanje kupcem na podlagi strokovnih znanj o blagu,
 • kakovostno izpeljavo prodajnega postopka,
 • hitro zaznavanje sprememb v trženju blaga, izdelkov in prilagajanje na te spremembe,
 • soočanje s spremembami, tako da je izvedljivo samoiniciativno, neprestano izpopolnjevanje ter hitro prilagajanje tehnološkemu razvoju, za kar je potrebno širše splošno znanje,
 • dopolnjevanje znanja in stopnje izobrazbe,
 • samostojno in timsko delo.

 

Sestava programa

Program sestoji iz:

 • splošnoizobraževalnih predmetov,
 • strokovnih modulov (obvezni in izbirni),
 • praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih,
 • odprtega kurikula (učne vsebine določi/ponudi šola glede na potrebe podjetij in ustanov iz lokalnega okolja).

 

 

Trajanje programa, zaključek študija in možnosti nadaljnjega izobraževanja

Izobraževanje traja tri leta in se zaključi z uspešno opravljenim strokovnim izpitom. Zaključen program trgovec omogoča nadaljevanje izobraževanja v programu ekonomski tehnik − PTI, ki traja dodatni dve leti.

Vpisni pogoji in omejitev vpisa

V program srednjega poklicnega izobraževanja trgovec se lahko lahko vključi, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma temu enakovreden program po prejšnjih predpisih. Priporočljivo je, da tudi nima zdravstvenih omejitev, ki bi oteževale kasnejše uspešno in samostojno opravljanje poklica. Razpisanih je 26 prostih mest.

Pridobljeni naziv

Dijaki, ki uspešno opravijo vse obveznosti programa, pridobijo četrto stopnjo izobrazbe in naziv trgovec – prodajalec.

 

Sestava zaključnega izpita

Zaključni izpit zajema:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oz. storitev in zagovor.

 

Predmetnik za TRGOVEC

 

 

 

Dostopnost