Select Page

Učne strategije

Ucenje ucenja 1

Učenje brez razmišljanja je neplodno; razmišljanje brez učenja je nevarno.

Konfucij

 
V času srednješolskega izobraževanja je mladostnik postavljen pred množico izbir in odločitev, ki lahko pomembno zaznamujejo njegovo prihodnje življenje. Izbira študija, nadaljnje poklicne poti pa tudi izbire, povezane z odnosi s sošolci, starši ali z učitelji in partnerji, imajo močan vpliv na to, kakšni ljudje bomo postali in kako bomo prenesli prve večje korake k samostojnosti.
 

Mladostništvo naj bo čas varnega preizkušanja različnih življenjskih stilov, čas, ko lahko dijaki v varnem okolju preizkušajo trdnost svojih prepričanj in vrednot. Starši, učitelji in svetovalna služba v tem času nudijo oporo, možnost preizkušanja svojih zamisli in pomembne informacije, do katerih dijaki sicer težko pridejo samostojno. V svetovalni službi nudimo pomoč tudi pri izgrajevanju in izboljševanju učnih strategij dijakov. Ta pomoč je lahko skupinska – poteka v obliki delavnic Učenje učenja − ali pa individualna, npr. svetovanje posameznemu dijaku.

 

UČENJE UČENJA

Je sposobnost sledenja in vztrajanja pri učenju.

Posamezniki bi morali biti sposobni organizirati in urejati svoje učenje tako posamezno kot tudi v skupini ter usvajati, obdelovati, vrednotiti in sprejemati nova znanja. Sposobnost učenja vključuje zavedanje o procesih učenja in potrebah posameznika, ki se uči; vključuje identifikacijo razpoložljivih priložnosti in sposobnost rokovanja z ovirami, vse to z namenom, da bi bilo učenje uspešno.

Učenje učenja spodbuja učeče se, da se zanašajo na preteklo učenje in izkušnje, da bi uporabili znanja in sposobnosti v različnih življenjskih situacijah – doma, v službi, pri izobraževanju. Zelo pomembna dejavnika učenja sta motivacija in posameznikove sposobnosti.

Pri učenju si lahko pomagamo s številnimi strategijami, med drugim s strategijami uspešnega pomnjenja, ki so podrobneje razložene spodaj, ob tem pa moramo upoštevati tudi osnovna pravila učenja.

Strategije uspešnega pomnjenja 

(mnemonika, asociacije)
Najlažje je učenje smiselnega, povezanega gradiva, medtem ko se je težje naučiti gradivo, ki nima smisla (za nas). Takrat si lahko pomagamo z različnimi mnemotehnikami, asociacijami.

 

Vsebinske asociacije:

  • takrat, ko se vsebine povezujejo zaradi podobnega ali nasprotnega pomena,
  • neznano in novo vsebino združujemo z znanim in utrjenim gradivom,
  • spomin lažje shranjuje slike kot besede (velja pogledati ilustracije, fotografije, slike …).

 

Oblikovne asociacije:

  • ne povezuje se pomen, ampak oblika (glasovi, dolžina besede, ritem, rima),
  • uporaba mnemotehnike (postopno skrajševanje podatkov v zloge ali prve črke besede – npr. PANK = pozitivni anion in negativni kation),
  • uporaba rim, verzov (npr. pred ki, ko, ker, da, čevejica skače).

 

Ucenje ucenja 3

Za pomoč pri učenju se lahko obrnete tudi na svetovalno službo. Z veseljem vam bomo predstavili še druge strategije učenja, ki vam bodo pomagale pri pridobivanju znanja.

Želimo vam veliko uspeha pri usvajanju novih znanj!

 

Kdor se zna učiti, zna dovolj.

Henry Brooks Adam

 

 

Dostopnost