Select Page

Ekonomski tehnik – PTI

 

Predstavitev programa

 

 

Program poklicno-tehniškega izobraževanja spada med nadaljevalne programe in je namenjen vsem, ki so po zaključku programa trgovec spoznali, da jih izobraževanje veseli, so pri tem uspešni in bi svoja strokovna znanja želeli še dodatno poglobiti. Program traja dve leti in je usmerjen predvsem v nadgradnjo znanj, ki jih dijaki imajo ob zaključku izobraževanja v programu trgovec ter so primerljiva z znanji tistih, ki so obiskovali štiriletni program ekonomski tehnik.

Po končanem programu imajo diplomanti enake možnosti za zaposlitev, kot jih nudi program ekonomski tehnik. Najpogosteje zaposlitev iščejo v poklicih: teletržnik, tajnik, računovodja, knjigovodja, referent v bančni komerciali, poštni uslužbenec, bančni zavarovalniški asistent ipd. oziroma razmišljajo tudi o možnostih razvoja lastnega posla in ustanovitvi podjetja.

Glede na potrebe gospodarstva skušamo dijake praktično usposobiti za vsa dela, ki jih bodo opravljali na konkretnih delovnih mestih, in jim omogočiti čim lažji prehod v svet podjetništva.

Po zaključenem izobraževalnem programu ekonomski tehnik – PTI boste poleg obvladovanja ekonomskih znanj usposobljeni za:

  • uporabo sodobne informacijske tehnologije,
  • nadaljnje razvijanje komunikacijskih spretnosti in javnega nastopanja,
  • uporabo podatkovnih virov in strokovnih gradiv,
  • organiziranje in izvedbo projektov,
  • inovativne pristope v podjetništvu.

 

 

Sestava programa

Program v osnovi sestoji iz:

  • splošnoizobraževalnih predmetov,
  • strokovnih modulov (obvezni in izbirni),
  • praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih,
  • interesnih dejavnosti,
  • odprtega kurikula (učne vsebine določi/ponudi šola glede na potrebe podjetij in ustanov iz lokalnega okolja).

Obvezni so moduli, ki jih poslušajo vsi dijaki določenega letnika, medtem ko so izbirni moduli namenjeni specializaciji za različne poklicne standarde in pridobitvi nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Dijaki jih izberejo že v prvem letniku izobraževanja, in sicer glede na lastni interes.

 

Trajanje programa, zaključek in možnosti nadaljnjega izobraževanja

 Izobraževanje traja dve leti. Zaključi se z uspešno opravljenimi obveznostmi zaključnega letnika in opravljeno poklicno maturo.

Zaključen program omogoča nadaljevanje izobraževanja tudi na višješolski oziroma fakultetni ravni, in sicer v vseh višješolskih programih, pa tudi v visoko strokovnih programih, ki jih razpisujejo fakultete. Z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature se lahko dijak vpiše tudi v večino univerzitetnih programov.

 

Vpisni pogoji in omejitev vpisa

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe (trgovec, administrator) oziroma enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih. Predvidoma je razpisanih 28 prostih študijskih mest.

Pridobljeni naziv

Dijaki, ki uspešno opravijo vse obveznosti programa, pridobijo peto stopnjo izobrazbe in naziv ekonomski tehnik.

Sestava poklicne mature

Izobraževanje se zaključi z opravljanjem poklicne mature, ki je identična kot v programu ekonomski tehnik; razdeljena je na obvezni in izbirni del.

Obvezni del zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in/ali ustni izpit iz temeljnega strokovnega predmeta (gospodarstvo).

V izbirnem delu se lahko dijaki odločijo za matematiko ali tuji jezik. Izpit je sestavljen iz pisnega dela in ustnega zagovora. V sklopu četrte izpitne enote pripravijo izdelek/storitev z zagovorom oziroma projektno nalogo s strokovnega področja ekonomije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dostopnost