Select Page

Podjetnost v gimnaziji – PODVIG

 

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

 


             


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR

 

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.


 

V gimnazijah je odlično razvito pridobivanje akademskega znanja razvijanje miselnih spretnosti vseh ravni. V prihodnje pa bi želeli okrepiti tudi podjetnostno kompetenco na vseh njenih področjih, ki bodo dijakom omogočale uporabo akademskega znanja v praksi v avtentičnih problemskih situacijah.

Ključni cilj projekta je zato razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih. V ta namen bomo razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor. Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov.

Spodbujali bomo razvoj novih vlog učiteljev, učencev in drugih deležnikov v učni skupnosti in vzpostavljali partnerski odnos med njimi. Velik poudarek bo na razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja. V projektu nameravamo vzpostaviti trajnostno in stabilno podporno okolje, ki bo učiteljem in dijakom omogočalo prožen prehod med šolo in okoljem in bo spodbujalo sodelovanje tako med dijaki, kot tudi med dijaki in učitelji ter dijaki in lokalnim okoljem. V podporo bo tudi uporaba sodobne IK tehnologije za vzpostavitev prožnih, kreativnih in virtualnih učnih okolij, reševanje problemov, sodelovanje in povezovanje šol ipd.

Pri pripravi in organiziranju aktivnosti, predvsem na ravni načrtovanja in izvajanja (interdisciplinarno zasnovanega) pouka bomo spodbujali napredne oblike sodelovalnega oz. timskega dela ter različne oblike interdisciplinarnega povezovanja. Hkrati pa bomo na ravni šoli bomo spodbujali celosten in kroskurikularni pristop za razvijanje šole kot primera podjetnostne skupnosti.

Navedeno se bo na šolah realiziralo s pomočjo šolskih timov (v razvojnih šolah razvojnih – RT in v implementacijskih timov – IT) ob podpori ravnateljev.

Šolski razvojni tim


 

1.	letna konferenca v projektu PODVIG (Brdo pri Kranju, 27. 6. 2019)

1. letna konferenca v projektu PODVIG (Brdo pri Kranju, 27. 6. 2019)

V prostorih kongresnega centra na Brdu pri Kranju se je 27. 6. 2019 odvila 1. letna konferenca v projektu PODVIG.

Na konferenci smo obravnavali pristope in metode razvijanja kompetence podjetnosti pri neposrednem delu v razredu, predstavitev aktivnosti in izdelkov dijakov razvojnih gimnazij in refleksijo opravljenih aktivnosti v projektu v preteklem šolskem letu.

Zaključni del konference je bil namenjen pogledu v prihodnost in aktivnostim, ki nas čakajo v šolskem letu 2019/2020.

Boštjan Petak

Strokovna ekskurzija v Gradec (junij 2019)

Strokovna ekskurzija v Gradec (junij 2019)

Strokovna ekskurzija v Gradec (Graz) za dijake 3. letnikov progama gimnazija je bila v juniju 2019 izvedena z namenom krepitve podjetnostne kompetence med dijaki in tudi spoznavanju gospodarskih in kulturnih značilnosti mesta.

Pod okriljem naziva ekskurzije »Künstler oder Wisssenschaflter – Was bin ich?« so si dijaki ogledali  Art – Event – Dekorationswerkstatt in Haus der Wissenschaft. V okviru svojih nalog so morali samostojno pripraviti kratke predstavitve mesta Gradec. Predstavitve so se vrstile že med vožnjo. V sklopu obiska izbranih organizacij in ogleda strokovnih vsebin so morali samostojno komunicirati z vodniki v izbranem tujem jeziku (v nemščini, angleščini ali španščini) ter izvesti samostojen intervju v nemškem jeziku z naključno izbranimi osebami. Tema intervjuja se je nanašala na poznavanja Slovenije in slovenskega jezika.

Dijaki so bili zadolženi tudi za snemanje video materiala, iz katerega bodo napravili video posnetek ekskurzije.

 

Boštjan Petak

Izziv »Moja stojnica« (20. december 2018)

Ob zaključku leta 2018 so se dijaki 2. letnikov programa gimnazija v okviru projekta PODVIG spoprijeli s podjetniškim izzivom »Moja stojnica«. Cilj izziva je bila realizacija lastne poslovne ideje oziroma priprava prodajne stojnice.

Dijaki so pripravili dve zanimivi prodajni stojnici, na katerih so prodajali vročo čokolado oziroma palačinke z različnimi nadevi. Poseben pomen izvedenih aktivnosti se kaže v krepitvi podjetniške kompetence med mladimi, sprejemanju poslovnih tveganj, pridobivanju organizacijskih izkušenj in spoznavanju prednosti timskega dela. Nenazadnje pa je potrebno poudariti dosežen pozitiven poslovni rezultat kot posledico uspešne prodaje.

Celotni podjetniški skupini obeh oddelkov čestitam za korekten podjetniški pristop in odlično opravljeno delo.

mag. Boštjan Petak, mentor PODVIG

Izziv »Moj junak« (28. september 2018)

V okviru projekta »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« smo izvedli prvi izziv z naslovom »Moj junak«.

Vsebina izziva je bila sestavljena iz treh delov in sicer: v prvem delu so dijaki, razporejeni v skupine, izvedli aktivnost samostojne priprave in izvedbe strukturiranega intervjuja z enim izmed znanih podjetnikov iz lokalnega gospodarskega okolja.

Sledile so vsebinske predstavitve razgovorov z izbranimi podjetniki in kot zaključek predstavitev najboljših skupin na skupnem zaključnem delu izziva. Nekaj od zanimivih aktivnosti prikazujemo v priloženih fotografijah. Veselimo se izzivov, ki sledijo …

Zapisal: Boštjan Petak, koordinator projekta

 

Dostopnost