Select Page

Splošna gimnazija

Predstavitev programa

Gimnazija je splošnoizobraževalni srednješolski program, ki dijake najbolje pripravlja za nadaljnji študij in raziskovalno delo.

Namenjen je vsem, ki si želijo širokega splošnega znanja. Spodbuja ustvarjalnost in radovednost ter razvija znanja, talente, sposobnosti kritičnega mišljenja  in vseživljenjskega učenja, ki so zelo pomembni za uspeh in zadovoljstvo pri opravljanju poklica in v življenju.

Program spodbuja umetniško ustvarjanje, ter razvija osnove raziskovalnega in eksperimentalnega dela. Spodbuja kulturo podjetnosti in razvija učinkovito uporabo informacijske tehnologije za udejanjanje prožnih oblik učenja. Preko mednarodnih izmenjav in ekskurzij program razvija medkulturnost in krepi sporazumevalne možnosti v tujih jezikih …

 

 

Po končanem štiriletnem šolanju dijak opravlja splošno maturo, s katero se lahko vpiše v katerikoli univerzitetni program v Sloveniji pa tudi v tujini.

Predmetnik GIMNAZIJA

Program je sestavljen iz obveznih predmetov (enotno za vse splošne gimnazije), izbirnih predmetov in obveznih izbirnih vsebin.

Ob vpisu vsi dijaki izberejo drugi tuji jezik (angleščino ali nemščino ali španščino), tretji tuji jezik (francoščino ali ruščino).

Po prvem letniku dijaki z izbirnimi predmeti poglabljajo znanja na podlagi  njihovih nadaljnjih študijskih, poklicnih in prostočasnih interesov.

V drugem letniku tako dijaki izbirajo med urami informatike in študijem o okolju, v tretjem letniku namenijo tri ure tedensko dodatnemu poglabljanju snovi pri obveznih in izbirnih maturitetnih predmetih in se konec šolskega leta dokončno odločijo za izbirno skupino maturitetnih predmetov.

Obvezne izbirne vsebine (OIV) sestavljajo različne dejavnosti, ki dijakom omogočajo, da razvijajo osebne interese in s skupinskim delom pridobijo širše življenjske izkušnje. Del vsebin je obvezen za vse dijake, del pa je prepuščen njihovi prosti izbiri. Poudarek je na aktivnem samostojnem delu dijakov, na sodelovanju in na pridobivanju različnih izkušenj učenja ter raziskovanja.

 

Po zaključenem izobraževalnem programu boste:

 • lahko nadaljevali izobraževanje na katerikoli fakulteti ali visokošolskem izobraževanje,
 • samostojno, kritično presojali in odgovorno ravnali,
 • učinkovito komunicirali v knjižnem jeziku in dveh tujih jezikih,
 • razvili zavest o pripadnosti in narodni identiteti,
 • pridobili vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
 • znali ohranjati lastno kulturno tradicijo,
 • seznanjeni z drugimi kulturami in civilizacijami,
 • razvili pripravljenost za vzpostavljanje svobodne, demokratične in socialno pravične družbe,
 • prepoznali odgovornost za naravno okolje in lastno zdravje,
 • razvili zavest o pravicah in odgovornostih človeka, državljana,
 • razvili nadarjenost in sposobnosti za doživljanje umetniških del in  umetniško izražanje …

 

Trajanje programa, matura in možnosti nadaljnjega izobraževanja

Izobraževanje traja štiri leta. Zaključi se z uspešno opravljenimi obveznostmi četrtega letnika in opravljenimi obveznimi izbirnimi vsebinami.
Po končanem štiriletnem šolanju dijak opravlja splošno maturo, s katero se lahko vključi na katerikoli univerzitetni program v Sloveniji ali v tujini.

Splošna matura obsega obvezni in izbirni del. Obvezni del zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Izbirni del obsega dva izbirna maturitetna predmeta, ki obsegata eksterni pisni izpit in interni del izpita.

Izbirni maturitetni premeti so: drugi tuji jezik (NE ali ŠPA ali AN), FI, KE, BI, ZGO, GEO, SOC, PSI, INF, EKN.

 

Vpisni pogoji in omejitev vpisa

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje.

Za prihodnje šolsko leto razpisujemo 56 vpisnih mest.

(Ob omejitvi vpisa se pri kandidatih upoštevajo točke, ki jih učenec pridobi z učnim uspehom v sedmem, osmem in devetem razredu osnovne šole tako, da se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov zadnjih treh razredov osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.)

 Pridobljeni naziv

Dijaki, ki uspešno opravijo vse obveznosti programa, pridobijo peto stopnjo izobrazbe in naziv gimnazijski maturant.

 

 

 

 

Dostopnost