Select Page

 

Šolska pravila Srednje šole Slovenska Bistrica

 

 

Šolska pravila Srednje šole Slovenska Bistrica zajemajo:

I Splošna določila (hišni red, časovna razporeditev dela …)
II Skrb za varnost udeležencev in urejenost šole
III Vzgojno delovanje šole

  • pravice in dolžnosti dijakov ter prepovedi,
  • vzgojno ukrepanje ob kršitvah,
  • pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti,
  • upravičene razloge za zamujanje in predčasno odhajanje od pouka,
  • način odločanja o oprostitvi dijaka pri pouku iz zdravstvenih razlogov in način vključitve v VI-delo v času oprostitve sodelovanja pri pouku,
  • način obravnave dijaka, ki mu je začasno prepovedana prisotnost pri pouku, in način vključitve dijaka v VI-delo v času začasne prepovedi,
  • pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.

IV Način sodelovanja s starši
V Pravila o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku
VI Pravila o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad
VII Pravila o pripravi in izvedbi zaključne ekskurzije
VIII Pravila ravnanja ob poškodbi dijaka in ob morebitnem nasilju

 

Šolska pravila SŠSB

 


 

 

 


suplence jedilnik
 Suplence  Jedilnik
moodle book
Moodle Knjižnica
urnik i-učbeniki
Urnik Učbeniki
Lopolis facebook
Lopolis FB
YouTube logo YouTube logo
SŠSB Filmski

Google logo

Dostopnost